I RACCONTI IN DIALETTO


TRITA…TRITA…E PORTA A CASA

Tutti noi in questi ghjorni ciaverissiamo da mutà in formichele pe carià u ranu dentro a casa. Invece quellu che si vede chi ‘ntornu e a Santresto, atè una cosa che nun si po’ crede: tuttu u ranu ancora rittu mezzu u campu, ma che spettono a mete? Unu ma dittu: “Spettono e metitrebbie”, ma a me mi pare che spettono che li va a fuocu!

Una vota si che si sentiva a metitura! Si cominciava quanno u ranu era barzottu pe finì quanno si stuccavono i barzi.

Si meteva tuttu a sarrecchju co u callu che ti struggeva cumo a cera e po tantu che t’areposavi facevi che mannatu pe fa magnà e calline.

Quache bicchjere i vinu ti bevevi con quellu callu, ghjvi giranno sempre miriacu e ogni tantu co u sarrecchju ti pizzutavi che detu, in quelli tiempi tu medicavi co una scorza i ormu.

Quantu tribulà! Apposta quanno magnavi u pane se ti cadeva una mollica pe terra, toccava areccoghjala subbitu se nun ci volevi pighjà che scucuzzone. Oghje magnono più pane i cani che i cristiani.

Senza parlà po i quanno si ghjva a coghje u granturcu, a pensà, che si portavono i pucini ghjonne all’ara pe falli magnà i vermi dei tuti,quanno evi finitu e evi remessu u granturco a granaru, i pucini erono diventati pollastri;pensete un po’ quanti ghjorni evi da stà spersu pe i precoghj!

Questu è gnente in confrontu i quellu che evi da fa pe parà quella poca grazia di Dio.

Marecordo che un anno un tasciu tutte notti viniva a guvernassi linne u campu nostru, magnannosi quasi 6 o 7 chili i granturcu frescu, senza carcolà u dannu che faceva.

Buonanima i tata allora pensò da fammi dormì lì u campu, sempre pe vedè se potiamo sarvà che poca roba. Pe chi nu sa, quell’animali so boni a nun fatti areccoghje gnentese i lasci stà.

Pe parecchie notti emo fattu a guardia, quanno io e quanno fratimo. Una notte toccò a me a mettimi de guardia.

Cumo s’è fattu scuru aghjo cuminciatu a girà ‘ntornu a quelle piante, parevo a lopa du Campidoghju, sinu a versu le tre da matina, quanno mi ‘ncumincia a rivà a cecagna; “mò nun averia da vinì più” -aghjo pensatu- e mi so buttatu sotto a una pedagna pe fammi un sonnettu.

Quanno mi so sbighjatu, quellu fighju d una puttana eva fattu più danni che latri ghjorni che nun c’eriamo.

‘Nsomma ceva ‘nvelitu a tutti. Mi pareva propriu i sta a giocà lì ‘npiazza a tana co i munelli. A nun prensà a ghj a trovà a bucia do dormiva, pe fallu fumarolu co u zorfu lasciannulu crepà lì do steva. Certo che eriamo coghjoni!

Atè propriu veru che munelli si diventa 3 voti prima da morì: quanno nasci, quanno vai a fa u sordatu e quanno diventi vecchiu.


HOME | CONTATTI | CHI SIAMO

E-MAIL: [email protected]

Website design by Carlo Portone © 2007-2012
Sito ottimizzato alla risoluzione di 1024x768 pixel