I RACCONTI IN DIALETTO


A PINZIONE

Un poru cristianu che lavora da quanno atè ciucu nun averia da pighjà a pinzione. Tutti mi dicevono: “ Vedrai che quanno ciaverai 65 anni pure a te ta danno, o sennò averissi da esse nvalidu, nu n’averissi da esse bonu a gnente. Be quanno averio da esse struppiu da pinzione me ne buggioro.

Fattu si è che m’è vinuta a fantasia da fa a domanda pe ghj a passà a visita. Doppu tre mesi mi mannono a ghjamà a Roma, linne a Previdenza Sociale. Quella matina che so vito ghjò, m’è toccatu lavammi pure i pieti, che laddereto ci tenevo un po’ i tartaru, mi so ncollatu pure un pollastru pe dalli a quachitunu e po quasi mu sbattevono lanne a groppa.

Nzomma, quanno so boccatu dentro a quellu palazzone c’erono tanti cristiani quasi quantu in tuttu Santresto. Un fregnu ma dittu ch’evo da fa a fila e mà datu pure u nummuru. Nzomma pe falla corta, da matina bonora, quasi a punta i giornu, che adero partitu, adera alle undici e ancora nun mi ghjamavono; e budella vote ncuminciavono a borbottà che quasi mi vergognavo pe u rumore che facevano. Be noi che simo ‘bituati a magnà a matina appena fa l’arpetta, a sta a stommicu votu adè cumo a ghj a farcià senza farcia.

A forza i nzufulà unu mi ghjama, eva da esse un medicu, perché teneva u zinalone biancu. Ma fattu levà u cappottu e a camicia, ero aremasu solu co a maghja i sotto, m’infila un agu comu e quellu di ‘masti drento un bracciu pe levammi u sangue, c’è mancatu pocu che cadevo ghjò pe terra cumo un peru cottu pe a paura.

Doppu ma dittu passa in quellantra stanza che ti visitono. ‘Bocco dentro subbitu e ma dimannatu che malatia ‘cusavo; io lì per lì mancu evo capitu quellu du ‘cusà che voleva dì. “Nsomma che malattia ciai?”- “Bè da ciucu troppe malatie aghjo autu…!!”, ma quelle nun li premevono, voleva sapè solu quelle che ciaghjo mò. “Bè mo cennaghjo una sola, quella più brutta, a vecchiaghja!”.

Mi ncumincia a bussà lappe a groppa cumo un cocommuru, spegneva sopre a panza cumo se a panza mea fussi stata una buscica i struttu. Ci mancava pure che spegneva, in quellu modu che stevo ‘ventatu, poteva scappà fora che cosa pocu bona.
Nun vedevo l’ora da sapè quellu che meva trovatu, se mi devono a pinzione, u cervellu messera confusu pe sta a penzà.

Scaughjavo lappe l’anni arreto pe arecordammi quellu ch’evo utu, nun mi scappava fora niente, ore c’a spagnola, a resalia, o che pocu i scacarciu. Tantu quellu medicu zittu zittu mi tastava dapertuttu. “ O nun mi trovava gnente, o sennò adero tuttu fraciu drento”. Doppu un po’ ma fattu vistì, e io subbitu volevo sapè se cumo m’atera ita, ma su fregnu nun ma volutu dì gnente. “A risposta t’a mannemo sun casa!”.

In quelli giorni che nun rivvava gnente stevo sempre a penzà che pure io, ogni do mesi evo da pighjà i sordi, evo da fa a fila là all’ufficiu postale nzema a quelli che già a pighjavono.

Adè un po’ difficile quellu che aghjo passatu quelli ghjorni che spettavo a risposta, dalli a penzà se quante fughjette mi sartio fattu, se ci sarria scappata quache modatura, magara pure quache paru i scarpe pa festa, e via discurrenno.

Una matina mi ghjama u postinu: “Viempò ghjò e vietti a pighjà sta raccomandata!”. So cursu ghjoppe scale e mi fa firmà un librettu. Tremavo cumo un vinchiu pe a paura che c’èra scrittu “ Nun t’a demo”, invece cumo Dio ha volutu mi devono pure quache sordu i dietrati.

Nun sarria statu gnente se, anzi un bene quella pinzione se nun mi fussi messu sun capu che mi sentivo male daveru; finu a ghjeri stevo bè, magnavo e bevevo, oghje nvece mi danno a pinzione perché staghjo male.

Ma nun sarà che sti ciafregni m’hanno trovatu quache cosa i grave drento. A notte nun si dormiva più, dalli a penzà che malatia c’evo. Che site strippati a voi e a pinzione, quanno nun c’evo mancu un sordu, mi facevo certe dormite pe core………!!

Sarrà statu pure perché adero straccu cumo un ordegnu, ma fattu si è che quanno una cosa nun cell’hai evai sempre cercanno, io stavota aghjo trovatu a rogna, pare, pure, chi ma ratta, perché quellu ghjornu che diraghjo mo staghjo bè…………nun mi manca più gnente…………………………MI MORO……………..!!!


HOME | CONTATTI | CHI SIAMO

E-MAIL: [email protected]

Website design by Carlo Portone © 2007-2012
Sito ottimizzato alla risoluzione di 1024x768 pixel