I RACCONTI IN DIALETTO


SANTRESTO GHJERI OGHJE

Mi piaceria vedè se ghjelafaccio aressumighjà Santresto cumo atera e cumo atè mò.
Santresto c’ha do grugni: unu vecchiu carmu du reposu, quellatru bardasciu du divertimentu e i confusione. Parabisu che oghje i cristiani so cagnati, nun atè tantu facile aredduce tutte e pastocchie che capitono su da noi.

Dicevo “vecchiu du reposu” . L’inviernu u paese atè cumo un castiellu ghjusu dentro a quattro muri co u silenziu d’un campusantu, i lampioni ‘cesi parono tutte luminelle che co u vientu vanno ca e la: aressumighja a quelli paesetti du presepiu.

Pare che tuttu si ferma, pare che a gente sparisce cumo e furmichele pizzicarelle, invece no! So stracchi e li piace sta vicinu u fuocu ‘nseme a tutta a famighja.

Quanno fa freddu u santorestese anzianu brama reducismi a sera ‘ntornu a un tavulino a cazzola areccontanno tuttu quellu che l’è passati dentro a ghjornata, macara pure a lessassi una pila i castagne pe po magnassele ‘ntantu che l’orloggiu du campanile sona una certa ora pe ghjssene lanne u liettu a corgassi.

Mò atè u tiempu da svinatura, do passi trovi tutte pozzanghere i acqua e una ‘dora i vinu acru che se cammini pe strada, quanno arebbocchi linne a casa si miriacu. Si sente quellu cric crac di torchi che spremono a vinaccia cumo un ceculinu pe facci a torcitura e mettala mezzu u vinu pe dalli u niervu.

Quelli più ‘ngordi ‘ntantu che svinono si fanno una bevuta i vinu novu e nun passa sera che u calcarone a vientu si porta in grolia. Currenno pure quache vota là da u medicu a fassi dà che pirala pe fermà quell’effettu da purga, speranno che quelle pellanciche da panza sarebbottono cumo aterono prima.

E cusintu, co icarzoni e u corpettu ‘nbeverati i vinu, nun vedono l’ora da remutassi e ghj a fa do ghjacchiere linne all’osteria spettanno che a moghje ghjò ‘ncasa prepara da cena. Sempre tranca tranca, senza avè prescia, dice che tantu a morì c’è sempre tiempu.

E dicevo “giovine du divertimentu”. D’istate u paese si ghjempe i frustieri e ecco a confusione. Tutte sere a lume bruscu in quella strada che c’emo, i bardasci pieni i gaghjardia vanno su e ghjò tricculanno cumo e foghja perché nun si ponno sfogà cumo dicono essi.

In quella strada stemo ‘nsiertati cumo e laghj, pare sempre domenica. Per essi pare che u tiempu nun se l’averia da fermà, nun hanno mai suonnu. Pe i giuvinotti aretirassi a sera li ‘ncasa atè “cenne” a televisione.

Quella cassetta nun ha fattu atru che fa finì a pace lippe e famighje. Prima i pati e i fighj quache cosa c’evono da dissi, oghje no! Picciono quella rogna i TV, e tutti zitti zitti, a muciu rittu, vedono quelli bambocci mezzi nuti e mezzi vistiti che sonono certi ciuotili che a ghjamono a musica.

Quasi quasi mi va da penzà che certi malintesi lappe e famighje l’ha creati propriu quella cassetta i lapi.

Dicevo prima tanta confusione, ce n’è tanta d’istate, ma appena ‘ncumincia a vinì un po’ i freddu, areècco che aremanemo soli: e strade vote, i bardasci vanno a finì l’opra ‘ncuminciata d’istate dentro e case de redazze, no vicinu u fuocu, ma ai termosifoni perché i cammini nun si usono più. Pure e befana caca linne a carzetta da i tubi dell’acqua.

Insomma appena fischiono i fili, tutti si scordono i stu paese che l’ha fatti tantu divertì. Con questu nun voghjo di che ai tiempi i prima si steva meghjo, ma un fattu è certu: tuttu quellu che faciamo ciù gustiamo di più, ci piacevano e cose più semprici, e pe questu misà che i bardasci nun vonno più ciavulà co i pati, perché essi dicono che e faccenne e fanno più granni e noi simo aremasi “SCEMPRICIOTTI”.


HOME | CONTATTI | CHI SIAMO

E-MAIL: [email protected]

Website design by Carlo Portone © 2007-2012
Sito ottimizzato alla risoluzione di 1024x768 pixel