I RACCONTI IN DIALETTO


A GHJANNA E A COCOZZA

Oghje do vai e quellu che fai ci vonno i studi, solu pe fa u zappaterra nun ci vo gnente, basta un po’ i scola serale co i maestri nostrani e via co l’attrezzu. Ci scafiamo diolumpeghjo quanno ‘ndiamo a fa u sordatu. A me nun è bastatu.

Vi voghjo fa sapè quantu so tonto e quantu atè ‘mbroghjata a faccenna da made natura pe unu che ha fattu solu a seconna elementare.

Stevo fò, u callu scoppava pure e cecare, quanno m’è vinuta l’idea da spatrià questa quattrossa sotto ‘na cerqua.

Lippè lì, m’ero quasi pinnicatu, ma mo ‘na furmicala, mo ‘na mosca, fattusiè che l’uocchi nun si ghjudevono.

Allora che cuminciai arepensà tutte e lezioni dei studi ch’evo fattu. Vedevo sopre a me quella bella pianta così grossa e piena i fruttu che mi venne pensatu: cumo mai che Dio ha fattu un sbaghju così grossulanu quanno ha fattu u munnu?

U studiu atera fonnu a me ci sò volute tutte e forze du cerviellu pe capì cumo mai questa pianta così grossa l’ha fatti mette un fruttu così nicu e a quella pianta i cocozza un fruttu così grossu! Nun ciaverà pensatu.

Tantu che stevo a ciarlà da solu, m’ero messu alla supina, guerdanno su ‘nparadisu cumo se quachitunu meva da responne.

E così atè statu. Doppu un momentellu comincia a tirà un ventarellu che fa cadè, solu Dio u sà, una ghjanna che va a finì propriu sopre a cifrocca du nasu mio facennomi vedè tutte e stelle che stanno su ‘nparadisu pure se atera ghjornu.

In quellu momentu me s’è schiarita a mente. Senza maestri che mi spiegavono aghjo capitu tuttu.

Ma c’è voluta una ghjannata su a capoccia pe capì che Dio nun sbaghjava mai. Arrabieme che capoccia i tofu che porto in giru, nun ci potevo ‘rivà da solu?

Senza l’aghjutu du vientu? M’è vida pure bè! Se anzi che a ghjanna atera ‘na cocozza, ghjvo ‘ngiru co u muciu mascheratu una mesata, solu perché mi so messu a studià e cose da natura.

Hanno ragione quelli che vonno studià tutti.

Se pure io queste cose e sapevo, mi mettevo a dormì a bocchisotto alla barba de a ghjanna e da cocozza.


HOME | CONTATTI | CHI SIAMO

E-MAIL: [email protected]

Website design by Carlo Portone © 2007-2012
Sito ottimizzato alla risoluzione di 1024x768 pixel