I RACCONTI IN DIALETTO


U CAROSIELLU

Tuttu po' esse che uno si scorda, ma quellu che hai fattu da muniellu nun tu scordi davero. Cumo poi scordatti a guerra? A fame che hai passatu? E tutte quelle centutinate che ciai pighjatu da u pate?

Ogni tantu oghje che mate co u piattu'mano che fughie appede a u fughie appede a u fighju pe fallu magnà; a noi questu nun cellanno fattu, nun cellevono u tiempu e mati nostre pè faccia magnà Cumo li 'dimanniamo un piezzu i pane ci dicevano:” vi pozziate 'fogà cumo u ranu ghjo u saliettu”.

Che mati triste parevano! Invece aterono i tiempi da carestia.

Mò che in questi ghjorni aghjo arivistu u carosiellu, mi so arecordatu quante ova aghjo 'robbatu; unu mu bevevo e unatru mu vennevo pe ghjmmi a fa un girettu in quella rota i conciariellu. Una vota, io e certi bardasci, ci venne pensatu da metteci assiede in quelle sedie 'piccate per aria pè facci vedè da tutti quantu ateriamo bravi a spegnici unu c'unatru e ghj arti.

Evo magnatu che atera pocu e m'aricordo che quellu ghjornu era vinutu un parente da Roma, allora mamma eva fattu i rigatoni; nun m'aricordavo mancu cumo aterono fatti!! Me n'aghjo magnati un po' e pure un tocchetto i ciccia; che dio solu sa da quantu tiempu nun a vedevo.
Mi ghjva pocu da 'pianà su, ma cumo facevi, ormai evo pagatu.

'Ncumincia a girà, e mano mano che quellu cerchiu pighjava a svuga u stuommicu borbottava.A smania atera tanta che nun li devo retta, finu che nun comincio a sentì che fronda i 'nsalata lippe a bocca.'Ntantu che lu cerchiu i botte girava, io ansi da divertimmi stevo a regge pè nun fa quellu che mi sentivo.Volevo regge finu che scegnevo.

Mi pareva che nun seva da fermà più, evo ghjusu l'uocchj e quellu che viniva viniva. Tuttu un bottu unu decreto mi da 'na spenta aghjo 'rupiertu a bocca pe strillà, e quelli che stevono lì attorno l'agghjo 'mbrattati tutti, ogni rigatonata valeva na lira. Pareva che mitraghjavo. Quanno s'è fermatu, da scegne nun mi ghjva tantu.

Un po' perché mi vergognavo, un po' perché evo paura che mi toccava arepagà qualche abbitucciu i femmina.

Fermatusi u conciarellu, u padrone atè vinutu là pe gniuriammi e io subitu prontu l'aghjo ditti: "Menimi quantu ti pare, fa quellu che ti pare, tantu a me nun mi preme gnente; quellu che mi preme, atè quella bella magnata i rigatoni che aghjo persu.

Vallu a capì quanno l'aremagno”. In questi giorni che l'aghjo arivistu m'ariviniva suppe a capoccia u tribulà i quella sera, fattu si è che pe nun 'ncarnammulu 'nanzi, li passo lontanu.

Per fortuna che atera quanno i rigatoni se ne magnavano pochi, se atera mò!!!

Quelli pori cristiani 'ntornu l'evo arebelati tutti; evono voghja a scavughja pe aritrovalli.


HOME | CONTATTI | CHI SIAMO

E-MAIL: [email protected]

Website design by Carlo Portone © 2007-2012
Sito ottimizzato alla risoluzione di 1024x768 pixel