I RACCONTI IN DIALETTO


PE’ A PASSIONE DU CANTU

Mi so trovati ‘mezzu a un brancu i bardasci co’ i becci longhi, per via che evono da mette su ‘n’orchestra, una specie i quelle che ogni tantu si vedono lappe a televisione.

Io nun ci volevo ghj, nun mi volevo mistià co’ quelli che anzi da sonà a musica (cumo fa a banna i Santresto) fanno areche l’ussa, pure perché mi volevano fa mette su ‘ncapu una buscica, uguale a quella du struttu co tutti i capelli taccati e belli longhi che mi calavono ghjoppe a groppa. Ma siccumo che chi sonava li quattro ciotili cellevono, li mancava solu unu che cantava. Tutti a Santresto u sanno cumo cantavo prima, mo so un po’ stantivu e co a voce nun vagghjo tantu bè, pure perché quelli beccioni quanno sonono, pare che hanno da remette u sciamu i lapi dentro u cupiellu.

Tuttu questu melaghjo cicatu, aghjo bozzatu tuttu, quasi pure quellu coroghju i capelli su ‘ncapu pe u cantu. Cusintu so boccatu ‘mezzu a quellu mucchju i bardasci scarmanati. Una sera stiamo a fa e prove, io già tenevo e recchje piene i tarturu pe a confusione che si faceva, quanno bocca un ciafregnu che m’hanno dittu si ghjamava u “Burinu” e che ceva ‘na trattoria linne a strada che va a Roma, e c’ha dittu che iamo da ghj a sonà in quache postu a sera dell’annu novu. Noi lemo risposti di no; “allora vinite a sonà lanne a trattoria mea e portativi pure u cantante”.

Ciarlemo un po’ su u prezzu e combinemo. Tutti eriamo contenti, atera a prima vota che ‘ndiamo frustieri e ci faciamo conosce pe i ghjorni che vinivono, vistu ch’eriamo pocu conosciuti.

Da quella sera nun faciamo atru che fa e prove. A capoccia mea atera diventata cumo ‘na cocuzza. Nun vediamo l’ora che viniva a sera dell’anno; si contavono i ghjorni cumo quanno stevi a fa u sordatu. Senza esagerà avremo fattu un mese i prove senza tralascià ‘na sera. M’arecordo a vigilia dell’annu, pareva che iamo da ghj su a luna; tutti zitti bottati cumo u pallone.

A notte partimo aremutati. Io m’ero messu a mutature da festa, parevo ‘mpetitu, tuttu tesu pe nun ‘nciaffà a giacchetta, devono messu lappe u collu un sfoghjulu co un notu che pareva un cazzottu.

Quanno simo rrivati a trattoria era già piena i cristiani a magnà. Appena cià vistu u padrone cià fattu mette subbitu l’ordegnj a postu pe ncumincià a sonà. Ci simo dati una guardata e emo dittu: sonemo pianu se no li facemo arempone tuttu u magnà; pure tu quanno canti, statti lontanu du microfunu così ti senti pocu e bè. Insomma pe falla corta ci stiamo a areccomannà cumo e l’anime dannate; mo io nu nu saccio se atera a paura o solu perché stiamo furistieri.

Era rrivata l’ora da verità. Cumincemo a sonà e essi cuminciono a ballà. Quelle connobbie i cianche e mannavono cumo li pare; pareva che a musica nu na sentivono. “Sti fregni nun sanno ballà per niente; se i ghjappemo mano noi, i facemo torce cumo e vitabbie.

Finita a prima ccordatura si vvicina unu artu cumo una petagna e cò un parlà tantu curiosu e ci fa: “Tanghe”. Ci demo una guardata e ppo sbottemo: “Questi nun so mancu italiani, oghje ci facemo sentì pure da i stranieri; stete attenti più che potete”.

Era già notte fonna quanno mi ‘ncumincia arrivà a fame, a dimannà u pane mi vergognavo; dartronde a vedè tutta quella roba mi faceva vinì arechè u sputu mocca; io aghjio fame dicevo; quessatri tutti rrabbiati maresponnevono: propriu mò ai da magnà! voi ghjempì u microfinu i molliche. Arebozzemo pure questa; però cumo si vvicina un cammeriere li ddimanno una stozza i pane.

Versu allutimu quanno cenniamo da ghj, ghjamemo u patrone pè sapè cumo eriamo viti, e co u grugnu a risu cià respostu: siti iti pure troppu bè!... potiate sonà cumo vi pareva, nun vi site accorti che sò una commitiva i SORDOMUTI?....

Perlamatondoro, bassemo ghjò a capoccia cumo se cessono datu una soma i cargatorate lappe a groppa; quellu che sonava tutti quelli ciuotili, cumincia a menà mazzarellate lappe i barrattili cumo se cessoro da fa essi, io anzi da cantà ragghjavo un po’ pe a fame e un po’ pe a rabbia. “ mi vogliate fa mette suncapu pure quella buscica i struttu, nun vi bastava vedemmi tesu cumo un salame, ma vogliate che facessi pure u pucciottu; mi potiate mette sù un paru i mutannette i femmina e portammi ghjò pe via venutu, nzeme a quelli che si fanno pure e labbra rosce, così mi pistavono cumo u sale e nun se ne parlava più.


HOME | CONTATTI | CHI SIAMO

E-MAIL: [email protected]

Website design by Carlo Portone © 2007-2012
Sito ottimizzato alla risoluzione di 1024x768 pixel